PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÍ SINH

(*)
(*)
Vui lòng chọn giới tính
(*)
Vui lòng chọn ngày sinh
(*)
Vui lòng nhập Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
(*)
Vui lòng nhập lại Số CMND/CCCD
(*)
Vui lòng chọn ngày sinh
(*)
Vui lòng nhập mật khẩu
(*)
Vui lòng nhập lại mật khẩu
(*)
Vui lòng chọn nơi sinh
(*)
Vui lòng chọn quốc tịch
(*)
Vui lòng chọn dân tộc
(*)
(*)
(*)
Vui lòng nhập Số điện thoại
(*)
Vui lòng nhập lại số điện thoại
(*)
Vui lòng nhập email đúng định dạng
(*)
Vui lòng nhập lại email thường xuyên liên lạc

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ (GHI THEO SỔ HỘ KHẨU)

(*)
Vui lòng chọn tỉnh/TP
(*)
Vui lòng chọn quận/huyện

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

(*)
Vui lòng chọn tỉnh/TP
(*)
Vui lòng chọn quận/huyện
(*)
Vui lòng chọn xã phường
(*)
Vui lòng nhập Thôn,xóm/Số nhà/tên đường

NƠI HỌC THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

Năm lớp 10

(*)
Vui lòng chọn Tỉnh/TP năm lớp 10!
(*)
Vui lòng chọn huyện/quận
(*)
Vui lòng chọn trường năm lớp 10

Năm lớp 11

(*)
Vui lòng chọn Tỉnh/TP năm lớp 11
(*)
Vui lòng chọn huyện/quận
(*)
Vui lòng chọn trường năm lớp 11

Năm lớp 12

(*)
Vui lòng chọn Tỉnh/TP năm lớp 12
(*)
Vui lòng chọn huyện/quận
(*)
Vui lòng chọn trường năm lớp 12
(*)
Vui lòng chọn năm tốt nghiệp

THÔNG TIN ƯU TIÊN

(*)
Vui lòng chọn khu vực